نتیجه دادسرا

دستگاه محترم قضائی شکایت من را رد کرده است ... به همین راحتی ... قرار منع تعقیب صادر شده است و به نشانی منزل ارسال کرده اند ...

از مدتی پیش می دانستم که راه به جایی نخواهم برد ...

خشمگین و ناامید شده ام . خیلی بد است که حقت را نتوانی بگیری ... خیلی خیلی ناامیدکننده است ... 

پ.ن- بخش نظرات این پست را بسته ام ... دلداری نمی خواهم ...

/ 0 نظر / 13 بازدید